Povinné informace spotřebiteli

povinné informace

Povinné informace ve smyslu ust. § 93 zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru (dále jen “ZoSÚ) níže uvedené informace jsou zákazníkovi (spotřebiteli) předkládány v souvislosti s jeho požadavkem na zprostředkování spotřebitelského úvěru.

I. Základní informace o Zprostředkovateli

Zprostředkovatel Josef Udvaros se sídlem Císařská 153 74101 Nový Jičín, IČ : 75974436, zapsán podle §71 odst.2 živnostenského zákona u Magistrátu Nový Jičín, internetové stránky: www.fin-pujcka.cz, kontaktní email: fin-pujcka@post.cz, kontaktní telefon: +420 737178581 (dále jen “Zprostředkovatel” nebo “Společnost”), kontaktní adresa společnosti: Dobrovského 35/1,Nový Jičín,74101.

Zprostředkovatel je ve smyslu ust. §17 ZoSÚ samostatným zprostředkovatelem oprávněným zprostředkovávat spotřebitelské úvěry. Jménem Zprostředkovatele může případně jednat vázaný zástupce (dále “Vázaný zástupce”), zaměstnanec nebo jiná oprávněná osoba (dále “Oprávněná osoba”). Zprostředkovatel i jeho Vázaný zástupce je zapsán v registru osob oprávněných k činnostem v oblasti spotřebitelského úvěru (dále “Registr”), vedeném Českou národní bankou, se sídlem Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1, www.cnb.cz (dále “ČNB”). Zápis Zprostředkovatele a jeho Vázaného zástupce v Registru, mj. rozsah jejich oprávnění k činnostem v oblasti zprostředkování spotřebitelského úvěru a jejich registrační čísla, lze nejlépe ověřit u ČNB na internetových stránkách https://www.cnb.cz/cs/dohled_financni_trh/seznamy/ nebo telefonicky +420 224 411 111. Dohled nad činností Zprostředkovatele a Vázaného zástupce vykonává Česká národní banka.

II. Pravidla zprostředkování spotřebitelského úvěru

Zprostředkovatel a jeho případní Vázaní zástupci vykonávají svou činnost s odbornou péčí, jednají čestně, transparentně a zohledňují práva a zájmy zákazníka, zejména nesmí používat nepravdivé, nejasné, zavádějící nebo klamavé informace.
Pokud nebude dohodnuto mezi zákazníkem a Zprostředkovatelem jinak, Zprostředkovatel při zprostředkování spotřebitelského úvěru neposkytuje zákazníkovi radu ve smyslu ust. § 85 odst. 1 ZoSÚ. Tímto není vyloučeno poskytnutí doporučení vedoucího ke sjednání spotřebitelského úvěru ve smyslu ust. § 3 odst. 1 písm. b) ZoSÚ.
Zprostředkovateli je zakázáno svázat uzavření smlouvy o zprostředkování spotřebitelského úvěru, pokud takovou se zákazníkem uzavírá, s jakoukoli doplňkovou službou.
Při zprostředkovatelské činnosti jedná Zprostředkovatel jménem a na účet jednotlivých poskytovatelů spotřebitelského úvěru. Za svoji činnost je Zprostředkovatel odměňován jednotlivými poskytovateli spotřebitelského úvěru, přičemž část této odměny přináleží případně Vázanému zástupci.
Zprostředkovatel upozorňuje zákazníka, že přesná výše odměny nebo pobídky, kterou má poskytovatel nebo třetí osoba zaplatit Zprostředkovateli za služby v souvislost se smlouvou o spotřebitelském úvěru na bydlení, bude uvedena v předsmluvních informacích ve smyslu ust. §94 ZoSÚ, které zákazník obdrží před uzavřením smlouvy o spotřebitelském úvěru.
Zákazník má oprávnění vyžádat si od Zprostředkovatele nebo jeho Oprávněného zástupce údaje o výši provize, kterou v souvislosti se zprostředkováváním spotřebitelského úvěru na bydlení poskytují Zprostředkovateli jednotliví poskytovatelé, jejichž spotřebitelské úvěry Zprostředkovatel zprostředkovává. Zákazník neplatí předem Zprostředkovateli za zprostředkování spotřebitelského úvěru žádnou odměnu. Zprostředkovatel v této souvislosti uvádí, že nesmí současně pobírat odměnu nebo pobídku od zákazníka i od poskytovatele nebo třetí osoby.

III. Reklamace

V případě, že zákazník není spokojen s výkonem činnosti Zprostředkovatele nebo jeho Oprávněného zástupce (Vázaného zástupce) je oprávněn podat Zprostředkovateli reklamaci či stížnost a to písemně nebo elektronicky (email) na výše uvedené kontaktní adresy, případně při osobním jednání. Podrobný postup podávání a vyřizování reklamací je upraven v reklamačním řádu, který je umístěn na internetových stránkách Zprostředkovatele. V případě, že zákazník nesouhlasí s vyřízením reklamace nebo stížnosti, je oprávněn se obrátit na poskytovatele spotřebitelského úvěru, se kterým uzavřel smlouvou o spotřebitelském úvěru, případně na orgán dohledu nad činností Zprostředkovatele, kterým je ČNB, případně může podat žalobu u věcně a místně příslušného soudu. Zákazník je rovněž oprávněn podat návrh na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu prostřednictvím finančního arbitra www.finarbitr.cz.

IV. Střet zájmů

Zprostředkovatel v souladu se ZoSÚ vydává pravidla pro zjišťování a řízení střetu zájmů (dále jen “Pravidla řízení střetu zájmů”). Cílem Pravidel řízení střetu zájmů je při zprostředkování spotřebitelského úvěru efektivně zjišťovat a řídit střety zájmů, aby v jejich důsledku nedocházelo k poškozování zájmů zákazníků.
Pokud střet zájmů nelze odvrátit, Zprostředkovatel upřednostní vždy zájmy zákazníka před zájmy vlastními nebo zájmy osob, které jsou se Zprostředkovatelem majetkově nebo jinak propojeny. Pokud dojde ke střetu zájmů mezi zákazníky navzájem, zajistí Zprostředkovatel spravedlivé řešení pro tyto zákazníky.
Specifickým případem střetu zájmů jsou tzv. pobídky. Zprostředkovatel nesmí při zprostředkování spotřebitelského úvěru přijmout, nabídnout nebo poskytnout poplatek, odměnu nebo jinou peněžitou nebo nepeněžitou výhodu, která může vést k porušení povinnosti jednat kvalifikovaně, čestně, spravedlivě a v nejlepším zájmu zákazníků. Podrobnější informace o střetech zájmů a pobídkách sdělí Zprostředkovatel na žádost zákazníka, přičemž tyto jsou rovněž uveřejněny na internetových stránkách Zprostředkovatele.

V. Osobní údaje zákazníka

Vážíme si Vaší důvěry, se kterou nám své osobní údaje poskytujete, a proto postupujeme při zpracování osobních údajů pečlivě a dodržujeme všechny platné normy, zejména pak Nařízení (EU) 2016/679, tj. obecné nařízení o ochraně osobních údajů, které je všeobecně známé pod zkratkou GDPR. Naše pravidla a zásady zpracování ochrany osobních údajů jsou uveřejněny v dokumentu “Zásady ochrany osobních údajů”, kde podrobně uvádíme jakým způsobem, v jakém rozsahu a za jakých podmínek Vaše osobní údaje zpracováváme. Plné znění dokumentu “Zásady ochrany osobních údajů” je uveřejněno na internetové adrese Zásady ochrany osobních údajů.

Informace o zprostředkovateli

Samostatný zprostředkovatel spotřebitelského úvěru

Jméno a příjmení : Josef Udvaros

IČO : 75974436

Sídlo : Císařská 153, Nový Jičín, 74101

Kontaktní údaje samostatného zprostředkovatele
Adresa pro doručování : Dobrovského 35/1,Nový Jičín,74101

Telefon : 737178581

e-mail : fin-pujcka@post.cz

 

Kontaktní údaje poskytovatele, kterého zastupuji :

Fair Credit International SE, IČ 04424115, Kubánské nám. 1391/11, Praha 10, 800 888 120, www.faircredit.cz

OKV Leasing, s.r.o. IČ 63487063, Strojírenská 396, Žďár nad Sázavou, Telefon : 566620884, e-mail: data@okv.cz

PROFI CREDIT, a.s. IČ 61860069, Klimentská 1216/46, Praha 1, Telefon : 466741490 , www.proficredit.cz

SIM PŮJČKA s.r.o. IČ 01548689 Václavské náměstí 837/11, Praha 1,Telefon 226256010, www.simpujcka.cz

Home Credit a.s. IČ: 26978636, Nové sady 996/25, Staré Brno, 602 00 Brno, Telefon: 542100100, www.homecredit.cz

Zaplo finance s.r.o. IČ:29413575, Praha – Nusle, 5. května 1746/22, PSČ 140 00, Telefon 225 852 311, www.zaplo.cz

CFIG SE IČ: 29138680 Sladkovského 767, Zelené Předměstí (Pardubice I), 530 02 Pardubice, www.cfigse.com

Comfort money s.r.o. IČ: Vinohradská 2396/184, Vinohrady (Praha 3), 130 00, www.comfortmoney.cz

1. Oprávnění k činnosti samostatného zprostředkovatele je možné ověřit v registru vedeném ČNB přístupném na cnb.cz/cnb/jerrs .registreční číslo mi nebylo přiděleno. Vyhledat samostatného zprostředkovatele je možné buď zadáním výše uvedeného IČ nebo jména a příjmení.

2. Není poskytována rada podle ust.§ 85 odst.1 zákona č.257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru v aktuálním znění.

3. Uzavření smlouvy o zprostředkování spotřebitelského úvěru nesmí být svázáno s jakoukoli doplňkovou službou.

4. Za zprostředkování spotřebitelského úvěru pobírá samostatný zprostředkovatel od poskytovatele odměnu, jejíž výše doposud není známa. Skutečná částka bude uvedena v předsmluvních informacích, které spotřebitel obdrží v souladu s ust. §94 zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, v aktuálním znění.

5. Za zprostředkování spotřebitelského úvěru samostatný zprostředkovatel od spotřebitele nepobírá odměnu. Samostatný zprostředkovatel nesmí současně pobírat odměnu nebo pobídku od spotřebitele i od poskytovatele či třetí osoby.

6. Spotřebitel je oprávněn vyžádat si u samostatného zprostředkovatele údaje o výši provize, kterou v souvislosti se zprostředkováním spotřebitelského úvěru na bydlení poskytují samostatnému zprostředkovateli jednotliví poskytovatelé, jejichž spotřebitelské úvěry samostatný zprostředkovatel zprostředkovává.

7. Reklamace a stížnosti je nutno uplatnit u samostatného zprostředkovatele v souladu s jeho interním mechanismem vyřizování stížností – viz. Reklamační řád.

8. Případné spory vzniklé ze smlouvy o spotřebitelském úvěru je možné řešit mimosoudně prostřednictvím finančního arbitra.

9. Příslušným orgánem dohledu je Česká národní banka.

Ctíme vaše soukromí

Používáme cookies, abychom vám poskytli nejlepší online služby. Souhlasíte s tím, že akceptujete používání cookies v souladu s pravidly o používání souborů cookies?